Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden

U hebt toegang gekregen tot de website ('Site') van TouchPoint Medical, Inc. ('TPM'). Door de website te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, stemt u ermee in om, onvoorwaardelijk en zonder wijziging, de algemene voorwaarden die volgen, samen met alle toepasselijke wetten (“Gebruiksvoorwaarden”) te accepteren. Als een van de gebruiksvoorwaarden voor u onaanvaardbaar is, gebruik deze website dan niet.

Het auteursrecht op alles dat op deze website wordt weergegeven of weergegeven, inclusief, maar niet beperkt tot uitvoerbare programma's, materialen, afbeeldingen en inhoud (“site-inhoud”) die op deze site wordt weergegeven of weergegeven, is eigendom van TPM, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Geen van de inhoud van de site mag worden gekopieerd, gewijzigd, herzien, gereproduceerd, gedistribueerd, gedownload, hergebruikt, verzonden naar een server van een derde partij of worden gebruikt om afgeleide werken te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM. Echter, op voorwaarde dat alle copyright-, handelsmerk- en eigendomsrechtenkennisgevingen behouden blijven, mogen gebruikers website-inhoud uitsluitend downloaden voor de selectie en aankoop van TPM-producten. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de site kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteits- en communicatieregels en statuten. TPM garandeert of verklaart niet dat het gebruik van website-inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van en niet worden beheerd door TPM.

Handelsmerken, logo's en servicemerken (de “Handelsmerken”) die op deze website worden gebruikt en weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, “TouchPoint Medical, Inc.” zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TPM en/of anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht om enig handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM of de eigenaar van het handelsmerk, al naargelang het geval. Gebruikers worden erop gewezen dat TPM haar intellectuele eigendomsrechten agressief zal handhaven in de ruimste zin van de wet. TPM verbiedt het gebruik van het TPM-logo als een “hot link” naar een TPM-site, tenzij het plaatsen van een dergelijke link is goedgekeurd met voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM.

Alle informatie of materialen in communicatie die per e-mail of anderszins naar TPM wordt verzonden, wordt door TPM naar eigen goeddunken behandeld als NIET-VERTROUWELIJK en GEEN-EIGENDOMSRECHTEN en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie of uitzending. Een dergelijke NIET-VERTROUWELIJKE en GEEN-EIGENDOMSBEHANDELING is ook van toepassing op ideeën, concepten, knowhow of technieken die zijn opgenomen in enige communicatie die door u naar TPM is verzonden en die TPM vrij mag gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen en/of vermarkten van producten.

U mag onze website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Het is verboden om op onze website onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, intimiderend, pornografisch, godslasterlijk, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook of materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, anderszins in strijd is met de wet of materiaal bevat dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

ALLE INHOUD VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTBESCHRIJVINGEN, CAD-TEKENINGEN, RICHTLIJNEN EN SPECIFICATIES VOOR PRODUCTPRESTATIES EN MONSTERBEREKENINGEN, WORDT GELEVERD “ZOALS ZE IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. TPM GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT FOUTEN OF WEGLATINGEN DIE KUNNEN ZIJN OPGENOMEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF ENIGE DOWNLOADBARE PROGRAMMA'S OP DE WEBSITE ZIJN VIRUSVRIJ. HET RISICO VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS UITSLUITEND BIJ DE GEBRUIKER.

TPM IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, EVENTUELE UITGEVOERDE UITGEBREIDE SCHADE GEBRUIK OF SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF PROGRAMMA'S, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF APPARATUUR) VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF BLADEREN VAN DE WEBSITE OF WEBSITE-INHOUD OF DE AANKOOP VAN ITEMS VAN DEZE WEBSITE.

U WORDT GEADVISEERD DAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN OF ANDERSZINS BEPERKEN OF BEPERKEN, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

In het geval dat deze website “hotlinks” bevat die toegang geven tot andere, niet-TPM-websites, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat TPM de inhoud van dergelijke sites niet heeft beoordeeld en niet verantwoordelijk is voor deze. De risico's van het gebruik van hot-linked websites worden uitsluitend gedragen door de gebruiker, en TPM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk gebruik.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door TPM worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en u dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige gebruiksvoorwaarden te bekijken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TPM en wordt beheerd vanuit haar kantoren in Florida. Deze gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van deze website, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in de staat Florida, en u stemt hierbij in met en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor doeleinden om een dergelijke actie te procederen.

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn onafhankelijk van en gescheiden van elkaar, en geen enkele bepaling zal worden aangetast of ongeldig worden gemaakt omdat een andere bepaling om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar kan zijn.

Zie het privacybeleid van TPM, dat hierin door verwijzing is opgenomen.